Nepali Wedding Highlights| Bibek & Oshin |Asian Wedding Cinematography

तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख जान नदेउ मलाइ अब टाढा माया यो होस अझै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख मन मेरो तिमी बाट टाढा नजाओस मन मेरो तिमी बाट टाढा नजाओस आधी हुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस…

Asian Wedding Cinematography – Empire Hall – Pakistani Wedding Highlights

아 5 [음악] ooo 에 w [음악] owl 까이 부자다 동생 4 거 든 2 달 over 크 같이 넬슨이 밤 9시 다 화폐 있어 말지 생각하고 800 말 finally we owe 딴 포즈 1 osen 하기야 free 빨 아 졸려 leon 모드 벨 ncaa won 모자나 swr 동식물 니꺼 느 lr44 자나 동생 몰래…

Nepali Wedding Highlights| Bibek & Oshin |Asian Wedding Cinematography

तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख जान नदेउ मलाइ अब टाढा माया यो होस अझै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख मन मेरो तिमी बाट टाढा नजाओस मन मेरो तिमी बाट टाढा नजाओस आधी हुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस…